Framstående tvärvetenskapligt arbete

Förteckning över KVSU-pristagare, år samt motivering
1995    Sune och 
Katarina Svanberg 
för framstående tvärvetenskapliga arbeten rörande vävnadsdiagnostik och terapi av tumörer med hjälp av laser
    .
1996 Göran Possnert  för framstående arbete inom acceleratorbaserad åldersbestämning
    .
1999 Bengt Långström för framstående insatser rörande utveckling av PET-metodiken och dess användning inom olika vetenskapsområden
    .
2001 Harald Runblom för en långvarig och omfattande tvärvetenskaplig insats inom multietnisk forskning
    .
2002 Åke Öberg     för framstående forskning om optiska tekniker för studier av biologiska system
    .
2004 Bo Rothstein för hans eminent klargörande framställning av de allmängiltiga förutsättningarna för institutionaliserat förtroende – psykologiskt, ekonomiskt och politiskt

 

 

 

 

2005    Hans Helander         för banbrytande insatser för att tillgängliggöra nylatinska texter inom vetenskapens alla fält
    .
2008 Peter Gärdenfors för banbrytande forskning om tankeprocessens grundstruktur och det mänskliga tänkandets utveckling
    .
2009 Bo Göran Johansson för boken ”Matematikens historia” och forskning om medeltida arabisk och europeisk matematik
    .
2011 Anders Ekström för nya kulturhistoriska perspektiv på hur utställningar, muséer och medier levandegör utvecklingen inom teknik och medicin
    .
2012 Göran Dahlbäck,    
Olle Ferm
för skapande och utveckling av det mångvetenskapliga medeltidsseminariet som nydanat svensk medeltidsforskning
    .
2014 Carsten Peterson för hans på teoretisk fysik grundade forskning som ger ny kunskap om komplexa system inom molekylär biologi och medicin

 

Till pristagare 2015-