KVSU skall främja forskning inom de ämnen som studeras vid Uppsala universitet och Lantbruksuniversitetet. Det sker genom föredrag och diskussioner, publicering av vetenskapliga arbeten och utdelande av belöningar och priser.

De tvärvetenskapliga kontakterna, liksom strävan att engagera yngre akademiska lärare ger KVSU dess särprägel. Akademiens ledamöter delas inte in i klasser eller avdelningar beroende på ämnestillhörighet. Stadgarna föreskriver uttryckligen att minst hälften av dem som väljs in skall vara forskare i början av sin karriär.

KVSU består av 36 svenska arbetande ledamöter, av 24 svenska och 24 utländska korresponderande ledamöter samt av ständiga ledamöter och hedersledamöter. Arbetande ledamot överförs efter högst 12 år till gruppen ”ständiga ledamöter”.

KVSU håller ordinarie och extra sammankomster. Vid de förra håller någon ledamot, ofta en nyinvald, ett föredrag.

De extra sammankomsterna ägnas åt diskussion av något aktuellt vetenskapligt ämne.

KVSU delar vartannat år ut ett pris för framstående tvärvetenskaplig insats och vartannat år ett för populärvetenskaplig insats av hög kvalitet. Till främjande av ledamöternas internationella kontakter utdelas varje år betydande summor.

Genom en generös donation från sjuksköterskan Margit Bäxell kan KVSU ge anslag till medicinsk forskning och dessutom varje år dela ut ett doktorandstipendium till en ung medicinsk forskare.

I KVSU:s skriftserie Acta Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis har drygt 20 volymer kommit ut. Årsboken, Annales, innehåller bl.a. ledamöternas inträdesföreläsningar och andra artiklar som speglar bredden i KVSU:s verksamhet.

Tillbaka